مدیرعامل موسسه جهاد نصر اعلام كرد:

اهداف طرح انتقال آب به اراضی دشت سیستان

اهداف طرح انتقال آب به اراضی دشت سیستان یاری كالا: مدیرعامل موسسه جهاد نصر اهمیت طرح انتقال آب به اراضی دشت سیستان را دستیابی به كشاورزی پایدار، بهبود راندمان آبیاری و تثبیت جمعیت در این مناطق دانست.


به گزارش یاری كالا به نقل از ایسنا، محمدجواد صالحی نژاد در نشست خبری اظهار نمود: دولت یازدهم با پیگیری هایی كه برای انجام خدمات زیربنایی در بخش آب و خاك انجام داد و با عنایت ویژه مقام معظم رهبری از منابع صندوق توسعه ملی، مبالغ قابل توجهی برای زیرساخت های بخش كشاورزی غرب، شمال غرب كشور، خوزستان، ایلام و منطقه سیستان و بلوچستان اختصاص یافت كه امروزه شاهد دستاوردهای خوبی از این اقدامات هستیم.
وی افزود: طرح انتقال آب به اراضی دشت سیستان در مسافرت هیات دولت در سال ۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. باتوجه به شرایط اقلیمی سختی كه طی دو دهه گذشته در دشت سیستان واقع در شمال استان سیستان و بلوچستان حاكم بود، طرح انتقال آب به اراضی این دشت از پیشنهادات مسئولان استان بود كه مورد تصویب دولت قرار گرفت و با پیگیری های وزارت جهاد كشاورزی و ریاست جمهوری و عنایات مقام معظم رهبری موافقت شد در این منطقه مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی به این طرح اختصاص داده شود.
وی افزود: ۴۰۰ میلیون دلار از این مبلغ برای وزارت جهاد كشاورزی و ۱۰۰ میلیون دلار نیز برای وزارت نیرو در نظر گرفته شد.
مدیرعامل موسسه جهاد نصر با اشاره به اینكه مساحت دشت سیستان بالغ بر ۲۰۰ هزار هكتار است كه ۱۵۰ هزار هكتار آن قابلیت كشاورزی دارد، اظهار داشت: منابع تامین آب دشت سیستان از رودخانه هیرمند در كشور افغانستان است كه آورد این رودخانه ها طی سال های مختلف متفاوت می باشد. بطوریكه طی سه دهه گذشته از آمار صفر تا حدود شش، هفت هزار متر مكعب داشته ایم.

وجود چهار چاه نیمه در دشت سیستان
بگفته وی، ورودی آب دشت سیستان از رودخانه های این منطقه و رودخانه های فصلی صورت می گیرد. قسمتی از این آورده در مخازنی به نام چاه نیمه ذخیره می شود. چهار چاه نیمه در دشت سیستان وجود دارد كه یكی از آنها برای تامین آب آشامیدنی منطقه سیستان تخصیص یافته است. در سال بیشتر از ۱۵۰ میلیون متر مكعب آب از چاه نیمه ۳ برای آب شرب در نظر گرفته می شود و به طور كل ظرفیت چاه نیمه ها حدود یك میلیارد و ۴۶۰ میلیون متر مكعب است.
صالحی نژاد اشاره كرد: چاه نیمه های ۱، ۲ و ۳ مجموعا ۶۰۰ میلیون متر مكعب و چاه نیمه ۴ بیشتر از ۸۰۰ میلیون متر مكعب آب در خود ذخیره می كند. بخشی عمده ای از این آب ها به سبب شرایط اقلیمی سخت منطقه تبخیر می شود، بطوریكه بیشتر از ۴۰۰۰ میلیمتر تبخیر سالیانه دارد.
وی ادامه داد: كشاورزی منطقه تا پیش از اجرای این طرح ناپایدار بود و بسته به میزان ورودی آب سطح زیر كشت انجام می شد. مقرر است با این طرح انتقال آب به اراضی دشت سیستان ۴۰۰ میلیون متر مكعب آب از چاه نیمه های ۱، ۲، ۴ برای این بخش مصرف شود.

طراح انتقال آب به اراضی دشت سیستان اهمیت فنی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی دارد
مدیرعامل موسسه جهاد نصر در ادامه اهداف طرح انتقال آب به اراضی دشت سیستان را تشریح نمود و اظهار داشت: هدف از انجام طرح كشاورزی پایدار و بهبود راندمان آبیاری بود. از طرفی تثبیت جمعیت سیستان از لحاظ امنیتی برای كشور مهم می باشد. یعنی این طرح علاوه بر توجیهات فنی و اقتصادی از نظر اجتماعی و امنیتی هم اهمیت بسیاری دارد.
صالحی نژاد افزود: در این طرح دو گردنگیر داشتیم، گردنگیر اول این بود كه به تمام كسانی كه دارای حق آبه در دشت سیستان هستند و پراكنده اند آب منتقل نماییم و گردنگیر دیگر این بود كه تنها می توانستیم به ۴۶ هزار هكتار آب دهیم.
همین طور موضوع دیگر حائز اهمیت در این طرح این بود كه پراكندگی های دشت سیستان را به صورت گروه های هم آب درآورده و تجمیع صورت گیرد، برای اینكه اگر می خواستیم برای همه كسانی كه در دشت پراكنده بودند یك حوضچه قرار دهیم، اعتبار بسیار زیادی نیاز داشتیم. به همین جهت نخستین اقدام در این طرح توجه به نظام بهره برداری و پیوست اجتماعی طرح بود.
وی افزود: بیشتر از ۲۰۸۰ گروه هم آب در دشت سیستان شكل گرفت و محل حوضچه ها نیز در این گروه ها تعیین شد. همین طور مساحت هر گروه هم آب نیز بین ۱۸ تا ۲۰ هكتار است.
بگفته وی، كل دشت سیستان به ۱۶ ناحیه عمرانی در پنج شهرستان تقسیم شد كه بیشترین سطح مربوط به شهرستان هامون با مساحت ۱۲ هزار و ۴۰۰ هكتار در چهار ناحیه عمرانی است و پس از آن به ترتیب شهرستان هیرمند ۱۲ هزار و ۹۰ هكتار در چهار ناحیه عمرانی، شهرستان نیمروز با مساحت ۷۷۰۰ هكتار در سه ناحیه عمرانی، شهرستان زهك با مساحت ۷۴۰۰ هكتار با سه ناحیه عمرانی و شهرستان زابل با مساحت ۶۲۰۰ هكتار در دو ناحیه عمرانی است.
مدیرعامل موسسه جهاد نصر اظهار نمود: این طرح در نیمه های دوم سال ۹۴ به اجرا رفت و مدت آن نیز چهار سال پیش بینی شد. از طرفی در سال ۹۷ تكمیل اعتباری برای آن صورت گرفت و ۳۵۰ میلیون دلار به طرح افزوده شد. تفاوت این طرح با طرح های خوزستان و ایلام این است كه اقدامات درباب شبكه های اصلی و فرعی و ایستگاه های پمپاژ بر عهده وزارت جهاد كشاورزی است.

آبیاری ۲۷ هزار هكتار اراضی بوسیله شبكه تا اختتام بهمن ماه
وی با اشاره به اینكه این طرح بیشتر از ۹۶ درصد پیشرفت فیزیكی داشته است، اظهار داشت: این طرح در دو بخش صورت گرفت. یكی از این بخش ها انتقال آب تا محل حوضچه های پنج هكتاری است كه منصوبات بیشتر از ۲۲ هزار هكتار آماده شده است و مقرر است ۲۲ هزار هكتار بوسیله شبكه آبیاری شود. به عبارت دیگر با همكاری پیمانكاران، مشاورین، توانستیم از ۳۰۰۰ هكتار در كمتر از ۴۰ روز به ۲۲ هزار هكتار برسیم و مقرر است تا اختتام بهمن ماه ۲۷ هزار هكتار بوسیله شبكه آبیاری شود و تا آخر سال نیز ۴۶ هزار هكتار آب را تا قطعات پنج هكتاری برسانیم و كشت بهاره را در دشت سیستان از شبكه آبیاری نماییم.
وی افزود: بخش دوم در این طرح مربوط به آبیاری داخل مزرعه است و در این راستا مطالعات بیشتر از ۱۲ هزار هكتار از ۴۶ هزار هكتار انجام شده است و تامین لوازم نیز صورت گرفته است.
مدیرعامل موسسه جهاد نصر در ادامه به وضعیت رودخانه های غرب و شمال غرب كشور نیز اشاره نمود و اظهار داشت: یكی دیگر از طرح های زیربنایی بخش كشاورزی كه در دولت یازدهم و دوازدهم مورد توجه قرار گرفت و با عنایات مقام معظم رهبری همراه شد و از صندوق توسعه ملی نیز تامین اعتبار شد، اجرای شبكه های آبیاری و زهكشی متناظر با شبكه های اصلی رودخانه های غرب و شمال غرب كشور بود. یعنی همزمان وزارت نیرو و وزارت جهاد كشاورزی متعهد شدند كه شبكه های اصلی و فرعی را بمنظور مهار و تنظیم آب های خروجی از مرزهای غربی انجام دهند.
وی افزود: هدف این طرح در واقع حفظ امنیت مناطق غرب كشور بوسیله اشتغالزایی، جلوگیری از مهاجرت، افزایش بهره وری از منابع آب و خاك كشور و افزایش سطح زیر كشت محصولات باغی و زراعی، ایجاد زیرساخت های لازم برای كشت های متراكم و گلخانه ای، ایجاد نظام بهره برداری مناسب در امتداد بالا بردن بهره وری و توسعه پایدار بخش كشاورزی بود.
صالحی نژاد افزود: این طرح در سال ۹۳ مصوبه دولت و از سال ۹۴ نیز اجرایی شد و سطح ۲۲۷ هزار هكتار ابلاغ نهایی طرح در حقیقت هدف اولیه این بود كه هفت میلیارد متر مكعب آب مهار شود كه نهایتا ۵.۶ میلیارد متر مكعب از آن نهایی شد و این ۵.۶ میلیارد متر مكعب به بخش كشاورزی اختصاص داده شد.

تبدیل ۱۶۲ هزار هكتار اراضی دیم به اراضی آبی
مدیرعامل موسسه جهاد نصر در ادامه به دستاوردهای این طرح اشاره نمود و اظهار داشت: یكی از دستاوردهای این طرح این بود كه از ۲۲۷ هزار هكتار اراضی دیم ۱۶۲ هزار هكتار تبدیل به اراضی آبی شد. همین طور در این طرح برای ۲۰۰ هزار نفر نیز اشتغال پایدار پیش بینی شد و با اجرای این طرح بیشتر از سه میلیون تن تولید محصولات كشاورزی خواهیم داشت.
منبع:

1398/11/05
14:49:18
5.0 / 5
4280
تگهای خبر: اشتغال , اقتصاد , تولید , خدمات
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۷ بعلاوه ۲


yarikala.ir - حقوق مادی و معنوی سایت یاری كالا محفوظ است

یاری كالا

یاری گر شما در انتخاب کالای مدنظرتان